Lufra

AL

Politika e Cilësisë dhe Sigurisë Ushqimore 

Lufra shpk zbaton një analizë HACCP në përputhje me dispozitat e Rregullores së BE.

Me zbatimin e një sistemi të menaxhimit të sigurisë së ushqimit (FSMS), Kompania siguron që rreziqet e mundshme të produktit dhe të sigurisë së konsumatorit gjatë prodhimit, standardizimit, paketimit, ruajtjes dhe shpërndarjes së produktit zvogëlohen nëse nuk eliminohen.

Kompania ndërmerr të gjitha masat parandaluese të nevojshme dhe të përshtatshme dhe monitoron rreziqet më të rëndësishme potenciale duke siguruar shëndetin publik duke eleminuar gjithashtu ndikimin e mundshëm mjedisor.

Menaxhimi i Lufra shpk është:

• i angazhuar për të siguruar burime njerëzore dhe materiale siç kërkohet për të siguruar zbatimin e suksesshëm të Sistemit të Menaxhimit të Sigurisë Ushqimore dhe i cakton Ekipit të tij HACCP përgjegjësinë për të kryer dhe mbikëqyrur zbatimin e Analizës dhe Planit të Veprimit HACCP në mënyrë që të mbrojë në mënyrë efektive shëndetin e konsumatorit. Ekipi i Analizës HACCP mund të ndihmohet (nëse kërkohet) nga ekspertë të jashtëm teknikë ose konsulentë dhe rishikon zbatimin e Planit të Veprimit HACCP të paktën një herë në vit;

• i përkushtuar për të zbatuar një politikë korporative duke përfshirë sa vijon:1. Përqendrimi në kërkesat e klientit2. Kodi Profesional i Sjelljes3. Kërkesat e produkteve (d.m.th. siguria e ushqimit, cilësia, specifikimi teknik dhe pajtueshmëria ligjore)4. Mbështetje bazuar në objektiva të matshëm​5. Përgjegjësia ndaj mjedisit dhe përdorimi i ushqimit dhe politika tregtare e produkteve dhe materialeve që nuk përmbajnë organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ).

Përgjegjësia e zbatimit të Planit HACCP i takon të gjithë anëtarëve të stafit të Kompanisë nën mbikëqyrje të vazhdueshme nga Komiteti i Higjienës dhe Sigurisë së Ushqimit dhe menaxheri i FSMS.

2. POLITIKA E CILËSISË

Përkushtimi i kompanisë sonë ndaj klientëve tanë është që të jemi të përkushtuar pa kushte në ofrimin e produkteve dhe shërbimeve cilësore dhe të përpiqemi vazhdimisht për përmirësime. Prandaj, kompania jonë ka vendosur qëllime të qarta dhe treguesa kyç, në mënyrë që të jetë në gjendje të monitorojë, kontrollojë dhe matë përmirësimin tonë. Për të siguruar cilësinë e produkteve tona, ne zgjedhim me kujdes furnizuesit më të mirë për materialet tona të konsumit duke siguruar që të gjitha furnizimet për kompaninë tonë shoqërohen me vërtetim me shkrim të standardeve të cilësisë së lartë dhe të sigurisë. Për më tepër dhe brenda kornizës sonë të politikave të cilësisë, ne sigurojmë që personeli ynë të përmbushë pritshmëritë e klientëve tanë, si në aspektin e shërbimit më të mirë të mundshëm të klientit dhe sigurimit të cilësisë së produkteve, duke siguruar që të gjithë anëtarët e stafit tonë të jenë të kualifikuar posaçërisht dhe sigurohen vazhdimisht me trajnim adekuat për të përvetësuar njohuritë, aftësitë dhe kompetencat që janë të nevojshme për zbatimin e standardeve të zbatueshme të cilësisë. Ne gjithashtu kryejmë prova të vazhdueshme kimike dhe mikrobiologjike mbi produktet që tregtojmë (qumësht, djathë, gjizë, salcë kosi, kos, gjalpë, ajkë etj).

Ne e zgjerojmë angazhimin tonë përtej pajtueshmërisë sonë me të gjitha standardet e zbatueshme dhe përpjekjet tona të vazhdueshme për përmirësim, duke siguruar komunikim të lirë dhe të qetë dhe duke motivuar personelin tonë për maksimizimin e pjesëmarrjes, krijimtarisë dhe përgjegjësisë së tyre. Politika e cilësisë së kompanisë sonë është përmbledhur në fjalinë e mëposhtme:

“Asnjë kosto financiare nuk mund të zëvendësohet me vlerën e kënaqësisë sonë të klientëve, kur shqetësimi ynë është që t’i ofrojmë atyre produkte cilësore dhe të sigurta”